Articles published by Haitao Lu
Chenggang Mao, Xiaochun Zhou, Yidao Jiang, Lijia Wan, Haitao Lu, Zezhang Tao
Cancer Genetics and Epigenetics, 2019, Vol. 7, No. 2