Articles published with Apoptosis
Chenggang Mao 1 , Xiaochun Zho 1 , Yidao Jiang 1 , Lijia Wan 1 , Haitao L 1 , Zezhang Tao 2
Cancer Genetics and Epigenetics, 2019, Vol. 7, No. 2
Ria  Bi wa , Angshuman Bagchi
Computational Molecular Biology, 2016, Vol. 6, No. 1